FOTO: InfoBijeljina

Saglasno Odluci Vlade Republike Srpske, Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini odobren je upis ukupno 86 studenta prvog ciklusa studija, od čega 80 redovnih studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, 5 samofinansirajućih studenata i 1 student strani državljanin.

Dana 12.06.2024. godine objavljen je konkurs za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.
 
PRVI UPISNI ROK
 
(1) Prijavljivanje kandidata za upis počinje 24.06.2024. godine i traje do 28.06.2024. godine u periodu od 08,00 do 14,00 časova.
 
(2) Polaganje prijemnog ispita biće obavljeno 01.07.2024. godine sa početkom u 09,00 časova.
 
(3) Objavljivanje rezultata konkursa je 03.07.2024. godine do 14,00 časova.
 
(4) Upis primljenih kandidata počinje 08.07.2024. godine i trajaće do 12.07.2024. godine.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS
 
Prilikom prijave za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija, kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
 
(1) Prijavni listić iz informatora;
 
(2) Izvod iz matične knjige rođenih;
 
(3) Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
 
(4) Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu (NAPOMENA: Kandidati prilikom prijave mogu podnijeti i ovjerene kopije svjedočanstava i diplome, ako konkurišu za polaganje prijemnog ispita na više fakulteta, ali su prilikom upisa dužni dostaviti originale);
 
(5) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (60,00 KM). Instrukciju za uplatu će kandidati dobiti u blagajni Fakulteta, a ista se može naći i na sajtu Fakulteta.
 
VAŽNA NAPOMENA
 
Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).
 
OSTALE ODREDBE
 
Redoslijed kandidata za upis određuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog na srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova
 
Kandidati za upis na Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina na prijemnom ispitu polažu dva od šest ponuđenih predmeta koje sami biraju. Predmeti iz kojih kandidati mogu izabrati dva iz kojih će raditi test na prijemnom ispitu su: Principi ekonomije, Sociologija, Ekonomika preduzeća, Informatika, Matematika i Statistika. Sva potencijalna pitanja sa odgovorima nalaze se u Inormatoru Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina koji kandidati mogu dobiti u blagajni Fakulteta.
 
Rang lista objavljuje se na oglasnoj tabli i web stranici Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira  u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.
 
Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će, pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati i nalaz psihologa.
 
Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.
 
DRUGI UPISNI ROK
 
(1) Prijavljivanje kandidata počinje 26.08.2024. a završava 30.08.2024. godine;
 
(2) Polaganje prijemnog ispita je 02.09.2024. godine sa početkom u 9,00 časova;
 
(3) Objavljivanje rezultata konkursa je do 04.09.2024. godine do 14,00
 
časova;
 
(4) Upis primljenih kandidata počinje 09.09.2024. godine a završava 13.09.2024. godine.
 
Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti u dekanatu ili studentskoj službi Fakulteta, na instagram ili fejzbuk stranici Fakulteta, putem čet bota na sajtu Fakulteta, pozivom na kontakt telefon 055/415-200, ili na mejl adresi: [email protected] ili [email protected].
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )